Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden ihale Usulü Satılık Dükkanlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde merkezi konumda 5 adet dükkanı ihale ile satışa çıkardı.

11.11.2016
57
A+
A-

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde merkezi konumda 5 adet dükkanı ihale ile satışa çıkardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 adet dükkanı satışa çıkardı.

İhale ile satılacak dükkanlar için taksit imkanı bulunurken KDV alınmayacağı ifade edildi. Samsun’un İlkadım İlçesi Mecidiye Caddesi’nde bulunan alt geçitteki 5 dükkan satışa çıktı. Her bir dükkan için 500 Bin Lira fiyat belirlendi. Ortalama 14 Metrekare olan dükkanlar için taksitli bedeli 550 Bin lira isteniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından satışı yapılacak dükkanlar 17.11.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 16.00’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ihale gerçekleşecek. İşte İhale ilanı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyetleri Belediyemize ait; Gazi Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki alt geçitte bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçe, Mahalle, Ada/Parsel, Bağımsız Bölüm No, Katı, Niteliği, Parsel Alanı m², Arsa Payı, Dükkan Alanı m², Peşin Satış Fiyatı, Geçici Teminat Bedeli, Taksitli Satış Fiyatı ve Geçici Teminat Bedeli yazılı olan İlimiz, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9744 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “dükan” nitelikli 1 no.lu ve 2 no.lu taşınmazlar ile 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “dükkan” nitelikli 1 no.lu, 2 no.lu ve 3 no.lu taşınmazlar, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümlerine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

satilik-dukkanlar

2-Satışa çıkarılan taşınmazlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, belirlenen satış fiyatları üzerinden 29.12.2016tarihine kadar satışı yapılacaktır. – İhalede yarışma ( artırım ) yukarıdaki tabloda yazılı olan bedeller üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Dosyası ve İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

4-Bahse konu İhale 17.11.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 16.00’da (Saat 16.00’da başlayarak tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Sureti, b) İkametgâh Belgesi, c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, d) Adres Beyannamesi, e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, f) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, h) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) e) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. -Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler isterlerse, İhale evraklarını ihale saati olan 16.00’ya kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı(Encümen Kalemi)’ da verebileceklerdir.İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat:16.00’ya kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

7– Söz konusu taşınmazların 29.09.2005/25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik uyarınca peşin ve %50’si peşin, kalanı 24 ay taksitler halinde (Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.04.2014 tarih ve 8/115 sayılı kararına istinaden %1 vade farkı uygulanacak, Peşin ve vadeli satışlarda 5615 Sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.) ödenmek üzere şartname ve eklerinde yazılı olduğu şekilde uygulanacaktır.

Kaynak: Samsunbihaber.com

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.