Samsun Büyükşehir Belediyesi 32 taşınmazını kiralıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi 32 taşınmazını kiralıyor
12.11.2020
96
A+
A-

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait 32 adet taşınmaz kiraya verilecek. 32 ilanın detayına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde toplamda 32 “tarla ve arsa” niteliğindeki taşınmazları arımsal amaçlı kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verecek.

İŞTE KİRAYA VERİLECEK TARLA VE ARSALAR
İLANIN DETAYI

a222dedfm

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1-Mülkiyetleri Belediyemize ait olup şehrimizin çeşitli ilçelerinde bulunan ve aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri , yıllık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri belirtilen “tarla ve arsa” nitelikli 32 adet taşınmazın, tarımsal amaçlı kullanılmak üzere, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nu hükümlerine göre açık teklif usulü ve 3 yıllık süreyle kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

– ihalede ( artırım ) yarışma yıllık kira bedelleri üzerinden yapılacaktır.
2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3- Bahse konu İhale 24.11.2020 tarihinde, Salı Günü Saat 10.00’da ( Büyükşehir Belediye Encümeni 24.11.2020 Salı Günü Saat 10.00’da söz konusu taşınmazların ihalesi için toplanacak, ihale Saat:10.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edilecektir.) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

İstekli gerçek kişi ise :

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.

Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

İstekli tüzel kişi ise :

Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

Taahhütname. (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

Ortak girişimci ise : Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 10.00’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 10.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber samsun haber